За прокта

 Проект „Иновации, квалификация и наставничество за мотивация на учители“

(Проект №2021-1-BG01-KA121-SCH-000011311)

Години наред СУ „В.Левски“ печели проекти и участва в различни образователни инициативи, сред които много голямо значение има участието в европейски проекти по програма Еразъм+. Училището ни работи както в сферата на образователна мобилност на преподаватели (Ключова дейност 1-КД1), така и в областта „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – КД2“. Проектите обхващат актуални и несъмнено интересни теми, свързани с културния обмен, икономическите проблеми, междукултурното общуване, иновативните подходи към обучението в училище и прилагането на ИКТ в образователния процес. С одобряване на кандидатурата на училището ни за Еразъм+ акредитация за периода 2021 – 2027 година, се появи много добра възможност за участие на преподавателите от СУ „Васил Левски“ в европейски квалафикационни мобилности. „Еразъм“ акредитацията предостави на училището достъп до възможности за мобилност с цел обучение по линия на Ключова дейност 1 на програмата за 7 години. Участието в такива проекти помага на училището да предостави възможности за професионално и лично развитие на преподаватели, обучители и други служители в областта на образованието по улеснена процедура. Първият проект за училището ни като акредитирана организация стана проект №2021-1-BG01-KA121-SCH-000011311 „Иновации, квалификация и наставничество за мотивация на учители“. В рамките на този проект 23 преподаватели от училището ни имаха възможност за квалификационни мобилности в Ирландия, Швеция, Естония, Чехия, Турция и Унгария. И сега на участниците предстои да споделят знанията си с колеги и учители от региона и областта. Сега започваме нов проект като акредитирано училище, в който е предвидено участието на преподаватели и ученици не само в квалификационни и обучителни мобилности, но и в курсове за личностно развитие в сферата на създаване на проекти и извънкласни дейности. Несъмнено участието ни в проектите по програмата Еразъм+ ще подобри качеството на образованието в нашето училище, ще ни даде възможност да се запознаем са най-добрите европейски практики в областта на образованието, ще ни обогати с множество професионални и лични приятелства.

Коментари